Politika poslovanja

Integrisana politika kvaliteta (Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu) preduzeća Telemontažad.o.o. zasnovana je na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, uz stalno poboljšanje integrisanog sistemamenadžmenta i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja preduzeća. U tom smislu Telemontaža d.o.o. je postavio sledeće ciljeve:

 • ispunjavanje svih zahteva i očekivanja korisnika i relevantnih zainteresovanih strana,
 • konstantnu analizu poslovnog okruženja i uočavanja rizika i prilika za poslovanje koje proizilaze iz okruženja,
 • posvećenost najvišeg rukovodstva: primeni liderskih veština, privrženosti i aktivnom učešću u svim procesima integrisanog sistema menadžmenta;
 • uklјučuje posvećenost zadovolјenju primenlјivih zahteva za obavezu za usklađenost sa zakonima, propisima i drugim zahtevima svih zainteresovanih strana,
 • uklјučuje posvećenost stalnom pobolјšavanju sistema kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i primeni preventivnih mera radi kontinualnog unapređenja integrisanog menadžment sistema,
 • uspostavljanje i kontinualno unapređenje IMSa, identifikujući rizike i prilike koje mogu imati uticaj na usaglašenost proizvoda i mogućnost unapređenja zadovoljstva kupca, na bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne redine;
 • obezbeđivanje stručnog, kvalitetnog i kreativnog kadra kako iz domena poslovnih aktivnosti i uključivanje svih zaposlenih u uspostavljanje, održavanje i unapređenje integrisanog sistema menadžmenta,
 • održavanje i kontinuirano unapređenje znanja, kompetentnosti i svesti zaposlenih o poslovnim aktivnostima, bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti životne sredine
 • primenu procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na riziku
 • kontinuirana identifikacija i procena svih potencijalnih rizika i primene preventivnih mera vezanih za poslovne aktivnosti, bezbednost i zdravlje zaposlenih, podugovarača i posetioca, kao i životne sredine, kako bi se isti eliminisali ili sveli na najmanju moguću meru,
 • donošenje odluka na osnovu činjenica;
 •  uspostavljanje i upravljanje uzajamno korisnim odnosima sa svim zainteresovanim stranama;
 • obezbeđivanje resursa za uspostavljanje, primenu, održavanje i stalno poboljšanje integrisanog sistema menadžmenta,
 • proširivanje postojećih kapaciteta, i asortimana proizvoda i usluga organizacije
 • uvođenje novih proizvoda/usluga, metoda i tehnika rada i procesa;
 • konsultovanje i uključivanje radnika, odnosno njihovog predstavnika;
 • smanjivanje troškova;
 • zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta,
 • obezbeđivanje prepoznatljivosti imidža društva na tržištu,
 • stalni razvoj resursa organizacije, kako ljudskih, tako i materijalnih
 • unapređivanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih, kao i životne i radne sredine na lokacijama rada zaposlenih

Integrisani sistem menadžmenta se prati, meri, preispituje i kontinuirano poboljšava, uz redovno izveštavanje i komunikaciju sa svim zaintresovanim stranama, u vezi njegove efektivnosti i efikasnosti na svim nivoima TELEMONTAŽA d.o.o.

Realizacijom utvrđenih ciljeva integrisanog sistema menadžmenta TELEMONTAŽA d.o.o. ostvaruje visoki nivo zadovoljstva korisnika, konkurentan položaj na tržištu, međusobno poverenje i saradnju sa svojim korisnicima, ali i zadovoljenje zahteva i težnji svih zainteresovanih strana.

Ostvarivanje ciljeva definisanih ovom Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u društvu TELEMONTAŽAd.o.o.                                          

Datum:03.09.2020                                                                                                       Direktor          

 

TM.IMS.Q.01/02

Naše sertifikate možete pogledati klikom na SERTIFIKATI

 

PočetnaO namaKontaktPrijavi kvar